Transparència

Coherència i honestedat

Entenem la coherència com “pensar, dir i fer el mateix”. Aquest espai de transparència pretén comunicar com gestionem la nostra entitat, que és la plataforma que permet transformar els nostres pensaments en accions.

Transparència del funcionament i l’organització

Per què una Fundació

Chiquillos y en el Campo neix com un projecte associatiu l’any 2008 i decideix en Assemblea General Extraordinària transformar la seva figura jurídica en una Fundació l’any 2016.

Aquest canvi ve motivat per:

  • Les fundacions es defineixen per mancar d’ànim de lucre, així com per la seva finalitat dirigida a l’interès general. Sempre es constitueixen per a un bé social, no obstant això les associacions poden constituir-se per al benefici (no econòmic) dels seus associats (com una associació veïnal, una associació esportiva…). D’aquesta manera com a fundació queda garantit el caràcter no lucratiu així com el bé social al qual es dirigeix l’entitat.
  • Per definició la fundació té tots els seus béns i recursos supeditats al compliment de les seves finalitats. Pot realitzar activitats mercantils únicament com mig per a obtenir recursos per a les seves finalitats (Nois i en el Camp no realitza activitats exclusivament mercantils).
  • Les fundacions estan supervisades per un organisme de l’administració, el protectorat de fundacions, que vela perquè es compleixen els punts anteriors supervisant la gestió econòmica que es realitza.
  • En les fundacions preval la inmutabilitat de les finalitats. No es pot canviar la finalitat per a la qual es constitueix la fundació. Això garanteix que Nois i en el Camp sempre es dedicarà a la infància i les seves famílies, com era desig exprés de l’Assemblea de socis original.
  • La participació de la majoria de socis de l’entitat original es limitava a subscriure els acords d’un petit grup de socis més actius. És per això que es proposa estructurar l’entitat d’acord amb la realitat de la participació existent, sent aquest petit grup els membres del patronat.
Fi social d'interès general, acta fundacional i estatuts

La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions estableix en el seu article 3 que les fundacions hauran de perseguir finalitats d’interès general. S’entén per interès general el raonablement comú als membres d’una societat democràtica, l’activitat que genera beneficis externs a persones alienes a les directament relacionades amb els fundadors.

Les finalitats de la Fundació Chiquillos y en el Campo, com reflecteixen els seus estatuts, són:

El fomento y el apoyo del desarrollo positivo de la infancia, la adolescencia así como de las familias y del personal o profesionales relacionados.

D’aquesta manera la nostra entitat es constitueix per a afavorir a la infància en general, incloent a les persones que tenen una influència important en les vides dels nens i nenes.

Aquí pots descarregar el nostre acta fundacional i estatuts.

Funcionament democràtic

El patronat:

Tota fundació es regeix per un òrgan de govern denominat Patronat. El nostre patronat es compon de nou persones que es reuneixen dues vegades a l’any per a revisar el treball realitzat i continuar planificant les següents accions. Aquestes memòries i plans les pots consultar en l’apartat de transparència econòmica.

El patronat té un funcionament democràtic. En ell les decisions es prenen per majoria (la meitat dels vots més un). Pots consultar la composició del nostre patronat aquí.

A més, com tota fundació, la nostra entitat està supervisada per un organisme de l’administració pública, anomenat Protectorat, la finalitat del qual és vetllar perquè la fundació compleix amb les seves finalitats i es gestioni sense ànim de lucre. Pots informar-te sobre el protectorat de fundacions aquí.

L’equip terapèutic:

És l’equip terapèutic qui manté la visió general del projecte, sent el pont que permet que les decisions que es prenen en el patronat es transformin en accions concretes que beneficiïn a la infància i les famílies. Mantenen el contacte tant amb la visió de conjunt i la planificació de futur, com amb les necessitats concretes de les persones amb les quals es treballa dia a dia.

El seu funcionament és democràtic i molt basat en el diàleg, perseguint sempre que sigui possible l’aconseguir consensos. Si vols consultar els components de l’equip terapèutic es troben aquí.

La xarxa de col·laboradors:

A vegades les nostres activitats han d’atendre grups de nens i nenes, o a famílies amb necessitats més específiques, o simplement l’equip terapèutic necessita assessorament. Mantenim una xarxa de col·laboradors que participen de les activitats, en contacte directe amb les persones amb les quals treballem.

Quan les persones de la xarxa de col·laboradors participen en l’execució de les activitats, la seva veu i el seu vot són tinguts en compte com uns mes dins del funcionament d’equip. Així, quan el nostre equip terapèutic es veu reforçat per aquestes persones, junts formem un gran equip que manté el funcionament democràtic.

Si vols consultar les persones que pertanyen a aquesta xarxa de col·laboradors estan disponibles aquí.

Tractament de dades personals

Treballem amb infància, treballem amb persones la privacitat de les quals és important. És per això que tenim establertes totes les mesures de seguretat necessàries per a protegir i tractar conformement a la legalitat les dades de les persones amb les quals treballem.

Per això tenim contractat un servei d’adaptació al RGPD amb l’empresa Ático 34.

Certificat RGPD

Valors transversals

En totes les nostres activitats es troben implícits alguns valors que per a nosaltres són indispensables:

  • La defensa dels drets humans, i especialment dels drets de la infància: en un llenguatge clar i accessible als seus protagonistes com es pot veure en aquest enllaç.
  • Defensa de la igualtat entre totes les persones independentment del seu gènere, procedència, ideologia… La igualtat es troba present prioritàriament en les accions concretes que duem a terme en el dia a dia.
  • El medi ambient es troba present com a element central de la nostra entitat (comparteix protagonisme juntament amb la infància). Duem a terme un treball transversal de contacte, aprenentatge, descobriment i cura del medi ambient.

Transparència econòmica

Any 2017

L’any 2017 la Fundació Chiquillos y en el Campo va adquirir capacitat jurídica en finalitzar el seu procés de constitució sent registrada en el Registre Únic de Fundacions de competència estatal amb el número 1.886.

Per això no existeix Pla d’Actuació per a l’exercici 2017 i la Memòria d’Activitats reflecteix únicament l’aportació de la Dotació Fundacional (30.000 €).

Ingressos per percentatge

En espera del tancament de l’exercici 2018 podem exposar el repartiment d’ingressos que hi ha previst en percentatge. Una vegada aprovades els comptes d’aquest primer any d’activitat, donarem difusió a les dades reals.

 

Despeses per percentatge

En espera del tancament de l’exercici 2018 podem exposar el repartiment de despeses que hi ha previstos en percentatge. Una vegada aprovades els comptes d’aquest primer any d’activitat, donarem difusió a les dades reals.